5 مهر 1398

با جک های سقفی، و کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید.

ارتفاع جک های سقفی جک های سقفی در انواع  ارتفاع های مختلف 3 متری، 3/5 متری و 4 متری تولید می شوند، هم چنین  به جهت […]