مفصل نیوجرسی

قطعـه اتصـال حفاظهـای بتنی بلـوک مفصلی کـه به عنوان مفصل نیوجرسـی شـناخته میشـود، بـه دلیل ایمنی بیشـتر، جایگزیـن اتصالهـای قدیمی حفاظهای بتنی شدهاسـت و در تمامـی راههـای کشـور مورد اسـتفاده قـرار میگیرد .
قطعـه نـری ( و بـا 21ایـن قطعـه بـه صـورت سـه تکـه ) دو قطعـه مادگـی و یـک نـوع آلیـاژ مختلـف تولیـد میگـردد کـه دارای اسـتاندارد 5MN20GS مورد تاییـد اداره ایمنی راه و حریم سـازمان راهداری کشـور اسـت. بـر روی تمامی ایـن قطعات عملیات تمپـر انجـام مـی گیـرد تـا بـه اسـتانداردهای الزم جهـت سـختی، حرارتـی کوئنـچ – کشـش تسـلیم نهایـی، ضربـه در دمـای محیـط و منفـی 40 درجه سـانتیگراد برسـد.

image
image

شرکت فنی مهندسی فیدار فولاد به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه تولید کننده قطعه مفصل نیوجرسی با هدف تامین قطعات مفصل استاندارد و مورد تایید سازمان راهداری کشور در سال ۹۴ تاسیس گردید . کارخانه ریخته گری این شرکت واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران با ظرفیت تولید ماهانه ۱۲۰ تن و بااستفاده از تکنولوژی های مدرن مشغول فعالیت است. قطعه اتصال حفاظ های بتنی بلوک مفصلی که به عنوان مفصل نیوجرسی شناخته می شود ، به دلیل ایمنی بیشتر، جایگزین اتصال های قدیمی حفاظ های بتنی شده است و در تمامی راه های کشور مورد استفاده قرار می گیرد . این قطعه به صورت سه تکه ( دو قطعه مادگی و یک قطعه نری ) و با ۲۱ نوع آلیاژ مختلف تولید می گردد که دارای استاندارد مورد تایید اداره ایمنی و حریم راه های کشور است . بر روی تمامی این قطعات عملیات حرارتی کوئنچ – تمپر انجام می گیرد تا به استانداردهای لازم جهت سختی ،کشش تسلیم نهایی ، ضربه در دمای محیط و منفی ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

 

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: