قالب پیش ساخته منهول

منهـول بـه معنـی آدم رو ، محفظـه ایسـت کـه بـرای متصـل کـردن چنـد شـبکه و خـط راهـرو بـه هـم در سیسـتمهای مختلـف آب، فاضـاب ،  تلفـن ، بـرق ، گاز و …. بـه کار مـیرود.

انــواع قالب هــای منهــول در مقاطــع گــرد، مربــع مســتطیل و مخروطی هــای تیپــر در ابعــاد و اقطــار مختلــف توســط شــرکت فنــی مهندســی فیــدار  فــوالد طراحــی و تولیــد می گــردد.

قالب هــای داخلــی منهول هــا دارای قطعــه کلیــد جهــت بازشــدن آســانتر قالب هــا می باشــند . قالــب هــای کــف و  درپــوش منهول هــا در صــورت نیــاز بــه صــورت کام و زبانــه ســاخته می شــوند.

image
image

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: