قالب فلزی مدولار

قالب فلزی تخت و مدولار بتن یک ساختار فلزی است که برای ریختن بتن و نگهداری آن تا زمانی که بتن تثبیت شود، استفاده می‌شود.

این قطعه قابلیت اتصال و ترکیب با یکدیگر را مانند پازلی مستحکم و فلزی داشته که این اتصال به کمک تجهیزات متصل کننده مخصوص قالب انجام می شود.

این نوع قالب به عنوان یک سیستم قابل تنظیم و قابل تغییر مورد استفاده قرار می‌گیرد که به این امکان می‌دهد تا به سادگی انواع مختلفی از سازه های بتنی مانند دیوارها، ستون‌ها، پل‌ها، و موارد دیگر را ایجاد کنید.

قالب های مدولار معمولاً از ورق‌های فولادی تشکیل شده‌اند و به شکل های و ابعاد مختلف در دسترس هستند. از قالب های بتن در ساخت و سازهای مختلف از جمله ساختمان‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و سازه‌های آبی استفاده می‌شود.

image
image
ابعاد پانلوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب  100*5020ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*4518ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*4016ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*3514.6ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*3013ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*2511ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*209.3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*158ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*106.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*5029.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*4526ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*4023.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*3521.3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*3019ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*2515.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*2013.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*1511.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*109.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*5039ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*4535ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*4031.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*3528.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*3025.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*2520.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*2018ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*1515.2ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*1012.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
image

قالب فلزی تخت مدولار چیست؟

ایـن سیسـتم همانطـور کـه از اسـم آن پیداسـت بـه دلیـل ضریـب تکـرار اسـتانداردی کـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده، انعطـاف  پذیـر بـوده و بـه راحتـی در تمـام جهـات قابـل گسـترش بـوده و اسـتفاده های متنوعـی در اجـرای کلیـه سـازه های بتنـی از قبیـل  شــالوده، ســتون، دیــوار، تیــر، دال و… دارد و متشــکل از قالبهــای مــدولار، کنجهــای مــدولار، پشــت بندهــا )لولــه، ســولجر  و…(، اتصــاالت )گــوه، انــواع گیــره، انــواع بولــت، انــواع واشــر و مهــره( و شــمعهای حمایتــی )جک‌هــای دو بازویــی، جک‌هــای  تلســکوپی و…( میباشــد. 

جهـت اسـتفاده در مـوارد مشـابه دارای تکرارهـای زیـاد، میتـوان اجـزای ایـن سیسـتم را بـه صـورت یکپارچـه بـه هـم متصـل و بـا  جرثقیــل جابهجــا کــرد.

ایـن سیسـتم در صـورت نگهـداری صحیـح )پرتـاب نکـردن اجـزاء سیسـتم از ارتفـاع، روغـنکاری سـطح پانل هـا و… ( میتوانـد بیـش   از 70 بـار مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه میتـوان از آن بـه عنـوان ابـزار کار دائمـی در ردیـف ماشـین آلات عمرانـی اسـتفاده کـرد.

شـرکت فنـی مهندسـی فیـدار فـولاد ایـن توانایـی را دارد کـه حتـی پـس از عـدم کارآیـی قالبهـا، آنهـا را بـه قیمـت کارشناسـی   خریـداری نمـوده و پـس از بازسـازی کامـل بـه عنـوان قالـب درجـه 2 در اختیـار مصـرف کننـدگان محتـرم قـرار دهد.

اندازه قالب مدولار

برای اندازه های ستون های ساختمان های مختلف قالب فلزی مختلفی وجود دارد.

قالب فلزی مدولار را حداقل 60 مرتبه می توان بدون تغییر شکل در صورتی که از ارتفاع پرتاب نشود استفاده کرد.

سطح کلی قالب های مدولار بتن از ورق های فولادی 3mm و تسمه های پانچ شده اطراف پانل به ضخامت 5mm و برای استحکام قالب بتون ساختمان از ورق 3mm یا 4mm استفاده می شود. تمامی پانل های قالب بتنی دارای اضلاعی با مضرب 50 سانتی متر می باشند که عرض آنها از 10 سانتی متر تا 50 سانتیمتر است و با طول های 50 ، 100 ، 150 ، 200 سانتی متر تولید می شوند.

کاربرد قالب فلزی مدولار

به طور کلی قالب های مدولار فلزی برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، که در تمامی آن ها هدف اصلی فرم دهی و قالب گیری بتن جهت جلوگیری از ریزش بتن و دفرمه شدن بتن می باشد.

بنابراین از قالب فلزی مدولار بتن می توان در مواردی مانند ساخت انواع ساختمان های مسکونی، تجاری، انواع پروژه های ساخت استخر و حوضچه، ساخت سازه های زیرزمینی مانند انواع پارکینگ و… استفاده نمود.

قالب فلزی مدولار

نحوه اجرای قالب فلزی تخت مدولار

کار گذاشتن و اجرای قالب های مدولار با توجه به موقعیت آنها در سازه تا حدی متفاوت خواهد بود، اما به طور کلی در تمامی اجرا های قالب مدولار بتن از اتصالات مخصوص قالب بتن به آن مانند پین و گوه، بست قورباغه ای و… استفاده می گردد.

البته برای شروع قالب گذاری نیز لازم به مشخص شدن جایگاه قالب گذاری بر اساس المان های مهندسی سازه است.

برای نمونه هنگام قالب گذاری در فونداسیون لازم است تا به کمک میخ های فولادی و ریسمان های مخصوص جایگاه قرار گیری قالب مدولار مشخص گردد.

image
رنگ قالب تسمه ای مدولار

مزیت استفاده از قالب مدولار در اجرای سازه

استفاده از قالب های فلزی مدولار نسبت به سایر انواع قالب های بتنی مزایای بسیاری دارد از جمله؛

 • استحکام و مقاومت بسیار بالا در برابر فشار
 • نچسبیدن مواد و کاهش هدررفت بتن
 • افزایش سرعت روند ساخت سازه
 • قابلیت استفاده مکرر
 • اتصال ساده و محکم
 • حمل و نقل آسان
 • طول عمر بالا

مراحل ساخت قالب مدولار

در این قسمت به مراحل ساخت قالب مدولار به صورت خلاصه و به ترتیب پرداخته شده است؛

 • برش تسمه کناری و کف قالب
 • پانچ و سوراخ کردن تسمه های کناری قالب مدولار
 • اتصال تسمه ها و کف قالب به کمک جوشکاری
 • تست و کنترل کیفیت اتصال و ایمنی قالب تکمیل شده
 • مرحله رنگ پاشی و استفاده از رنگ های ضد زنگ برای جلوگیری از پوسیدگی آهن
 • رنگ آمیزی مخصوص و بر اساس سفارش و یا رنگ دلخواه و معرف برند و سازنده

راهنمای خرید قالب مدولار

استفاده از قالب بتن مدولار برای اجرای اعضای مختلف سازه های بتنی از جمله فونداسیون، تیر، دیوار، ستون، سقف و … استفاده می شود و بنابراین لازم است هنگام خرید قالب بتن مدولار ، مورد استفاده آن را در پروژه خود، در نظر بگیرید.

 

پس از ارزیابی نیاز خود و تطابق آن با قالب مورد نظر، مقایسه و انتخاب نهایی قالب مدولار مرحله بعدی است.

در این مرحله پس از جمع‌آوری اطلاعات، قیمت‌ها، و ویژگی‌ها، می‌توانید تولید کننده یا فروشنده‌ای را انتخاب کنید که بهترین قالب برای نیازهای شما را ارائه می‌دهد.

در این مرحله قبل از خرید، لازم است تا از کیفیت قالب مدولار مطمئن شوید. این می‌تواند شامل بررسی کیفیت مواد استفاده شده، استانداردها و… باشد.

به طور کلی، برای خرید قالب بتن مدولار، اطمینان حاصل کنید که تحقیقات کافی را انجام داده و با شرکت یا فروشنده‌ای که بهترین محصولات و خدمات را ارائه می‌دهد، همکاری کنید.

شرکت فیدار فولاد به عنوان یکی از تولیدکنندگان شناخته شده در زمینه تولید انواع داربست ها، قالب های بتنی، جک ها و… آماده ارائه مشاوره رایگان جهت خرید قالب مدولار به شما عزیزان می باشد.

قیمت خرید قالب مدولار

قیمت قالب مدولار بستگی به عوامل مختلفی از جمله اندازه، جنس، کیفیت و تولید کننده آن دارد. همچنین، هزینه حمل و نقل و نصب قالب نیز در محاسبه قیمت تأثیرگذار است.

از آنجایی که قالب های فلزی از استحکام، دقت و اجرای دقیق و نصب آسان برخوردارند، در بین سازنده ها و کارفرما ها از محبوبیت بالایی برخوردار می باشند.

و البته با توجه به متریال به کار رفته در ساخت آن از قیمت نسبتاً بالاتری در مقایسه با سایر متریال غیرفلزی برخوردارند.

بر همین اساس برای استعلام قیمت بهتر است با کارشناسان مجرب فیدار فولاد تماس حاصل نمایید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فیدار فولاد تماس حاصل نمایید.

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند:

 • مشاهده همه