قالب های پیش ساخته نیم لوله بتنی

قطعـات پیـش سـاخته نیـم لولـه بتنـی یـا کانالـت، جهـت آبیـاری دشـت هـا و زمیـن هـای زراعـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.  ایـن قطعـات در تیپهـای ،150 ،230 315 ، 450 ، 600 ، 800 و1000 میلیمتـر بـا مقطـع نیـم بیضـی بـه طـول 499 سـانتیمتر تولیـد  میگـردد. قالب هـای کانالـت بـه صـورت معکـوس بـا قابلیـت دوران قالـب بـه همـراه محفظـه عبـور بخـار و چـرخ جهـت جابجایـی،  طراحـی و تولیـد مـی گـردد. ایـن قالـب هـا دارای دو جـداره داخلـی و بیرونـی بـه صـورت مجـزا میباشـند.

کلیــه قالــب هــای قطعــات جانبــی نیــم لولــه هــا شــامل قالبهــای پایــه، کفشــک و زیــن در تیپ هــای مختلــف نیــز توســط  شــرکت فنــی مهندســی فیــدار فــوالد طراحــی و تولیــد میگــردد .

image
Table Header Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: