قالب نیوجرسی

نیوجرســی، قطعــات مدولار بتنــی اســت کــه بــرای جداســازی و ایمن ســازی معابــر و جاده هــای درون شــهری و برون شــهری مــورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن قطعـات در دهـه 1950 میلادی در موسسـه فنـاوری اسـیونز و بـا هدایـت اداره ایالتـی بزرگراه هـای نیوجرسـی در ایالـت نیوجرسـی طراحـی شـدند. و علـت نـام گـذاری آنهـا بـر ایـن اسـاس اسـت.
قطعـات نیوجرسـی بـا توجـه بـه نـوع اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر در دو نـوع نیوجرسـی مفصلـی و نیوجرسـی کام و زبانـهای طراحـی شــده انــد. ایــن قطعــات بســته بــه نــوع اســتفاده درون شــهری و بــرون شــهری در مقاطــع و طــول هــای مختلــف تولیــد میگردنــد. نیوجرســی هــای مــورد تاییــد ســازمان راهــداری جهــت اســتفاده در جاده هــای بــرون شــهری از نــوع مفصلــی می باشــند.
شــرکت فنــی مهندســی فیــدار فولاد فاتــح انــواع قالب هــای نیوجرســی را در روش هــای متنوعــی طراحــی و تولیــد مــی نمایــد. ایــن قالب هــا هــم بــه روش ایســتاده ســاده کــه روشــی قدیمی تــر ســاخت قالب هــا می باشــد و هــم بــه روش معکــوس کــه روش جدیدتـر و پرکاربردتـر آن می باشـد، تولیـد می گردنـد. قالـب نیوجرسـی معکـوس نیـز بـا چندیـن روش مختلـف توسـط ایـن شـرکت طراحـی شـده اسـت تـا پاسـخگوی تمامـی خواسـته ها و سـابق پیمانـکاران محتـرم باشـد.

image
image

قالب هـای نیوجرسـی و قطعات مـورد تاییـد سـازمان راهـداری

4 متری و 6 متری

نیوجرسی های مفصلی

ابعاد مختلف

نیوجرسی های ابتدا و انتها
نیوجرسی تیر برق
نیوجرسی تغییر ارتفاع
نیوجرسی تغییر عرض
مفصل نیوجرسی

نری و مادگی

شاهین نیوجرسی
حفاظ نگهدارنده مفصل

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: