قالب نیوجرسی بتنی

قالب نیوجرســی، قطعــات مدولار بتنــی اســت کــه بــرای جداســازی و ایمن ســازی معابــر و جاده هــای درون شــهری و برون شــهری مــورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن قطعـات در دهـه 1950 میلادی در موسسـه فنـاوری اسـیونز و بـا هدایـت اداره ایالتـی بزرگراه هـای نیوجرسـی در ایالـت نیوجرسـی طراحـی شـدند. و علـت نـام گـذاری آنهـا بـر ایـن اسـاس اسـت.

image
image
قالب نیوجرسی

قالب نیوجرسی چیست؟

قالب نیوجرسی نوعی مانع بتنی به شمار می آید که در انواع طرح ها و مدل ها ساخته شده است. قالب نیوجرسی برای چند خطه کردن جاده و سیل بند و … استفاده می شود.

بنابراین لازم است تا قالــب هــا دقیقــا مطابــق بــا نقشــه هــا و
اسـتاندارد هـای وزارت راه طراحـی شـود.

نیوجرســی هــای مــورد تاییــد ســازمان راهــداری جهــت اســتفاده در جاده هــای بــرون شــهری از نــوع مفصلــی می باشــند.

از همین جهت تمامی قالب های نیوجرسی تولید شده در فیدار فولاد منطبق بر این استاندارد ها می باشد. 

ابعاد و اندازه های قالب نیوجرسی

اکثر قالب های نیوجرسی در ابعاد 4 و 6 متری و همچنین با ضخامت ورق 4 میلی متری تولید می شود.

البته در صورتی که پروژه شما نیاز به تولید در ابعاد دیگر داشته باشد، با فیدار فولاد در کمترین زمان ممکن طراحی و تولید می نماید.

انواع قالب هـای نیوجرسـی و قطعات مـورد تاییـد سـازمان راهـداری

4 متری و 6 متری

نیوجرسی های مفصلی

ابعاد مختلف

نیوجرسی های ابتدا و انتها
نیوجرسی تیر برق
نیوجرسی تغییر ارتفاع
نیوجرسی تغییر عرض
مفصل نیوجرسی

نری و مادگی

شاهین نیوجرسی
حفاظ نگهدارنده مفصل

راهنمای خرید قالب نیوجرسی

کارخانه های فعال در زمینه تولید قالب های نیوجرسی مطابق با نقشه وزارت راه و شهرسازی به ساخت قالب اقدام کرده و سپس آن را برای بتن ریزی به واحد تولید ارجاع می دهند.

به منظور ثبت سفارش و خرید قالب های نیوجرسی می توانید به کارخانه های تولید قالب بتن مراجعه کنید.

قیمت خرید قالب نیوجرسی

قیمت قالب نیوجرسی تحت تاثیر نوع متریال، روش ساخت و اتصالات متفاوت می باشد و رعایت استانداردهای ساخت سبب افزایش کیفیت، استحکام و ماندگاری قالب خواهد شد.

به طور کلی ساخت قالب های نیوجرسی علاوه بر نوع متریال و روش ساخت در نوع اتصالات نیز با یکدیگر متفاوت می باشند.

به طور کلی انواع قالب های نیوجرسی به شرح زیر می باشند؛

قطعـات نیوجرسـی بـا توجـه بـه نـوع اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر در دو نـوع نیوجرسـی مفصلـی و نیوجرسـی کام طراحـی شــده انــد.

  • انواع قالب های نیوجرسی از لحاظ روش ساخت و متریال:

  1. قالب بتن نیوجرسی
  2. قالبهای نیوجرسی پلاستیکی
  3. قالبهای نیوجرسی بتن آرمه (بتن+ میلگرد) به منظور تحمل فشار و کشش همزمان
  • انواع قالب های نیوجرسی از لحاظ نوع اتصال:

  1. قالبهای نیوجرسی با اتصال مفصلی

در واقع قالب های نیوجرسی مفصلی به عنوان ایمن ترین و کاربردی ترین نوع قالب نیوجرسی شناخته می شوند.

ساختار این نوع قالب های نیوجرسی با استفاده از نری و مادگی می باشد.

خود قالب های نیوجرسی مفصلی نیز به انواع مختلفی که در ادامه آمده است دسته بندی می شوند؛

قالب نیوجرسی مفصلی 4 متری

قالب نیوجرسی مفصلی 6 متری

قالب نیوجرسی مفصلی ابتدا و انتها

قالب نیوجرسی مفصلی تغییر ارتفاع و قالب نیوچرسی مفصلی تغییر عرض

2.قالبهای نیوجرسی با اتصال کام و زبانه

3.قالب های نیوجرسی بدون اتصال

ایــن قطعــات بســته بــه نــوع اســتفاده درون شــهری و بــرون شــهری در مقاطــع و طــول هــای مختلــف تولیــد میگردنــد.

که براساس ابعاد و نوع قالب های نیوجرسی، قیمت و هزینه آن ها متفاوت می باشد.

شــرکت فنــی مهندســی فیــدار فولاد فاتــح انــواع قالب هــای نیوجرســی را در روش هــای متنوعــی طراحــی و تولیــد مــی نمایــد.

ایــن قالب هــا هــم بــه روش ایســتاده ســاده کــه روشــی قدیمی تــر ســاخت قالب هــا می باشــد و هــم بــه روش معکــوس کــه روش جدیدتـر و پرکاربردتـر آن می باشـد، تولیـد می گردنـد. قالـب نیوجرسـی معکـوس نیـز بـا چندیـن روش مختلـف توسـط ایـن شـرکت طراحـی شـده اسـت تـا پاسـخگوی تمامـی خواسـته ها پیمانـکاران محتـرم باشـد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فیدار فولاد تماس حاصل نمایید.

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: