قالب های پیش ساخته لوله سیمانی

قطعــات لولــه ســیمانی، مخصــوص انتقــال آب در مجراهــای آب و فاضــاب میباشــد. قالب هــای لولــه ســیمانی بــا قطــر بالاتراز 600 میلیمتــر توســط شــرکت فنــی مهندســی فیــدار فــوالد فاتــح تولیــد می گــردد. ایــن قالب هــا شــامل قالــب هــای داخلــی،  قالب هــای بیرونــی بــه همــراه قطعــه تغییــر مقطــع (شــیپوری) و قالب هــای کــف رینــگ و ســر رینــگ بــه همــراه کام و زبانــه  میباشــد.

 

image
image

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: