قالب تیر پل پیش ساخته

قالب های تیر پیش ساخته

قالب هــای انــواع تیرهــای پیــش ســاخته در مقاطــع مختلــف بــا باالاتریــن کیفیــت  و کارایـی توسـط شـرکت فنـی مهندسـی فیـدار فولاد طراحـی و تولیـد مـی گـردد .

از مهمترین این قالبها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– قالـب تیرهـای پیـش سـاخته I شـکل و T شـکل بـا طـول هـا و خیزهـای مختلـف  کـه در عرشـه پلهـا بـه کار مـی رونـد .

– قالـب تیرهای بـرق در تیپ ها و طول های مختلف.

image
image

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: