داربست پلکانی

سیسـتم پایـه داربسـت پلکانی (BFS UP Stairs) برگرفتـه از داربسـت مـدولار چکشـی مـی  باشـد بـا ایـن تفـاوت کـه بـرروی آن پلـه هـا و پاگردهایـی جهـت عبـور و  مـرور نیـروی انسـانی تعبیـه شـده اسـت.

داربست اسکافولد پله

مزایا داربست پله

از آنجایی که داربست های پله از انواع داربست های چکشی یه شمار میروند، بنابراین دارای مزایایی مشابه با این اسکافولد ها می باشند؛

  • قابلیت استفاده از داربست های پله برای نما ، ایجاد دسترسی ساده تر فضای طبقات
  • پایداری و استحکام کامل سیستم داربست
  • نصب بسیار سریع بدلیل ماژولار بودن قطعات و سادگی در نصب اتصالات با کمترین تجهیزات تخصصی
  • کمترین میزان اشغال فضا

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند:

  • مشاهده همه