داربست پلکانی

 

سیسـتم پایـه ایـن نـوع داربسـت برگرفتـه از داربسـت مـدوالر چکشـی مـی  باشـد بـا ایـن تفـاوت کـه بـرروی آن پلـه هـا و پاگردهایـی جهـت عبـور و  مـرور نیـروی انسـانی تعبیـه شـده اسـت.

image
Table Header Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: