12 بهمن 1399
قالب بندی دیوار دو طرفه

قالب بندی دیوار دوطرفه

قالب بندی دیوار دوطرفه قالب بندی دیوارهای دوطرفه توسط پانل های مدولار انجام می شود.همواره در اجرای یک دیوار بتنی باید سه پارامتر را در نظر  […]