قالب فلزی مدولار

 

ایـن سیسـتم همانطـور کـه از اسـم آن پیداسـت بـه دلیـل ضریـب تکـرار اسـتانداردی کـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده، انعطـاف  پذیـر بـوده و بـه راحتـی در تمـام جهـات قابـل گسـترش بـوده و اسـتفادههای متنوعـی در اجـرای کلیـه سـازههای بتنـی از قبیـل  شــالوده، ســتون، دیــوار، تیــر، دال و… دارد و متشــکل از قالبهــای مــدوالر، کنجهــای مــدوالر، پشــت بندهــا )لولــه، ســولجر  و…(، اتصــاالت )گــوه، انــواع گیــره، انــواع بولــت، انــواع واشــر و مهــره( و شــمعهای حمایتــی )جک‌هــای دو بازویــی، جک‌هــای  تلســکوپی و…( میباشــد. 

جهـت اسـتفاده در مـوارد مشـابه دارای تکرارهـای زیـاد، میتـوان اجـزای ایـن سیسـتم را بـه صـورت یکپارچـه بـه هـم متصـل و بـا  جرثقیــل جابهجــا کــرد.

ایـن سیسـتم در صـورت نگهـداری صحیـح )پرتـاب نکـردن اجـزاء سیسـتم از ارتفـاع، روغـنکاری سـطح پانلهـا و… ( میتوانـد بیـش   از 70 بـار مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه میتـوان از آن بـه عنـوان ابـزار کار دائمـی در ردیـف ماشـینآالت عمرانـی اسـتفاده کـرد.

شـرکت فنـی مهندسـی فیـدار فـوالد ایـن توانایـی را دارد کـه حتـی پـس از عـدم کارآیـی قالبهـا، آنهـا را بـه قیمـت کارشناسـی   خریـداری نمـوده و پـس از بازسـازی کامـل بـه عنـوان قالـب درجـه 2 در اختیـار مصـرف کننـدگان محتـرم قـرار دهد.

image
image
ابعاد پانلوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب  100*5020ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*4518ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*4016ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*3514.6ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*3013ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*2511ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*209.3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*158ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  100*106.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*5029.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*4526ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*4023.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*3521.3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*3019ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*2515.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*2013.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*1511.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  150*109.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*5039ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*4535ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*4031.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*3528.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*3025.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*2520.4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*2018ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*1515.2ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب  200*1012.5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: