انواع پشت بندهای قالب فلزی

از پشـت بندها جهـت ایجـاد مقاومـت بیشـتر در مقابـل فشـار جانبـی بتـن و جلوگیـری از اعوجـاج  قالبهــا در زوایــای مختلــف اســتفاده می شــود.

پشت بندها عمدتا به سه دسته تقسیم میشوند:

image
image

پشت بندهای افقی

ایـن پشـت بندهـا جهـت جلوگیـری از اعوجـاج قالب هـا و ایجـاد مقاومـت در محـور طولـی بسـته   جهــت ایــن امــر اســتفاده میشــود. انــواع می شــوند کــه معمــوال از لولــه داربســتی بــه قطــر cm 5 پروفیــل و ناودانــی نیــز قابلیــت اتصــال بــه عنــوان پشــت بنــد افقــی را دارنــد. معمــوال ایــن پشــت  بندهــا بــه فواصــل cm 50 از هــم در ارتفــاع قــرار میگیرنــد.

پشت بندهای عمودی

این پشت بندها جهت ایجاد مقاومت در برابر فشار جانبی بتن و جلوگیری از اعوجاج قالب در مؤلفه قائم به کار می روند، که معمولاً برای ارتفاع های کمتر از 2 متر از 2 شاخه لوله داربستی به قطر 5 cm در کنار هم و برای ارتفاع های بالای 2 متر که فشار هیدرواستاتیک بتن بیشتر است
از سولجر استفاده می شود. سولجر عضو عمودی باربر با ممان اینرسی زیاد است. سولجر تولیدی شرکت فنی مهندسی فیدار فولاد از ورق 5 mm و به صورت دوبل با مقطع 15 cm × 15 cm به طو لهای 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 و 3 متر تولید می شود .

قید ستون (پشت بند ستون)

جهت جلوگیری از پیچیدگی ستون ها، از انواع قید ستون استفاده می گردد. برای مهار پیچیدگی در ستون ها با ابعاد کوچکتر از قیدهای سبک در اندازه و زوایای مختلف استفاده می گردد.

این قیدها از لوله به قطر 5 سانتیمتر تولید می گردد. برای مهار پیچیدگی در ستون های
با ابعاد بزرگتر از قیدهای سنگین در اندازه و زوایای مختلف استفاده می گردد. این قیدها معمولا از پروفیل های 80×40 میلیمتر و یا U-80 تولید می گردد. این قیدها در ارتفاع می بایست با فاصله 75 سانتیمتر از یکدیگر نصب شوند.

جهت اتصال قیدهای سبک به قالب از گیره متوسط و جهت اتصال قیدهای سنگین از گیره بلند استفاده می گردد.
برای مهار پیچیدگی در ستون های گرد به قطربالاتر از 100 سانتیمتر، قید سنگین روی قال بها جوش داده م یشود.

Table Header Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: