وزن قالب های فلزی بتن (مدولار) تسمه 5 جوشی


ابعاد پانلوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب  100X5020ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X4518ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X4016ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X3514/6ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X3013ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X2511ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X209/3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X158ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  100X106/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X5029/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X4526ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X4023/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X3521/3ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X3019ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X2515/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X2013/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X1511/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  150X109/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X5039ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X4535ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X4031/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X3528/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X3025/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X2520/4ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X2018ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X1515/2ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب  200X1012/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm

 

وزن قالب های کنج فلزی (مدولار)


ابعاد قالب کنجوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب کنج بیرونی 150X10X1013/7ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X10X512ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X5X59ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X57/5ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X5X56ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج داخلی  150X10X1012/9ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm
قالب کنج داخلی  100X10X109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47X5 mm

 

وزن داربست چکشی


ابعاد داربست چکشیوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفی
پایه داربست چکشی  3m14ST-37 فولاد مبارکه
پایه داربست چکشی  2/5m12ST-37 فولاد مبارکه
پایه داربست چکشی  2m9/5ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست چکشی  1/5m5/5ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست چکشی  1m4ST-37 فولاد مبارکه
---

 

وزن داربست مثلثی


ابعاد داربست مثلثیوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفی
120X100 cm10ST-37 فولاد مبارکه
120X75 cm9ST-37 فولاد مبارکه
120X50 cm8ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست 120 cm3/5ST-37 فولاد مبارکه
مهار مایل 169/7 cm4/5ST-37 فولاد مبارکه
کفشک1/5ST-37 فولاد مبارکه

 

وزن سولجر فلزی


ابعاد سولجروزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفی
سولجر 1 متری14ST-37 فولاد مبارکه
سولجر 1/5 متری20ST-37 فولاد مبارکه
سولجر 2 متری26/6ST-37 فولاد مبارکه
سولجر 2/5 متری32/5ST-37 فولاد مبارکه
سولجر 3 متری40ST-37 فولاد مبارکه
سولجر 4 متری52ST-37 فولاد مبارکه
به این مطلب امتیاز دهید page