قالب لارج پنل فلزی

ایــن سیســتم شــبیه سیســتم تونــل فــرم بــوده بــا ایــن تفــاوت کــه در آن فقــط دیوارهــا بتن ریــزی می شــود. در ایــن سیســتم تمامــی دیوارهــای  داخلـی و خارجـی بـه طـور همزمـان در یـک مرحلـه بتـن ریـزی شـده و کل سـازه حالـت یکپارچـ های دارد و باعـث می شـود سـازه تحمـل تنش هـای  بیشـتری را در مقابـل بارهـای جانبـی داشـته و بـه عنـوان یکـی از سیسـتم های سـاختمانی مطلـوب محسـوب می گـردد. پـس از اجـرای دیوارهـای  یـک طبقـه، پیمانـکار اجـرای سـقف را بنـا بـه صـلاح خـود از روشهـای مدولار، سـقف سـبک و… انجـام میدهـد. در ایـن سیسـتم قالب هـا بـرای  هریـک از دیوارهـای سـاختمانی بـه صـورت یکپارچـه سـاخته می شـوند.

از آنجـا کـه شـرکت فنـی مهندسـی فیـدار فولاد خـود طـراح و سـازنده ایـن سیسـتم اسـت هیـچ محدودیـت خاصـی در اجـرای پنل های مختلـف  ســاختمانی وجــود نــدارد. بدیــن ترتیــب می تــوان در احــداث ســاختمانهای مســکونی، طرحهــای معمــاری مختلفــی را بســته بــه ســلیقه مهنــدس  معمـار از نظـر داخلـی و خارجـی بـه اجـرا درآورد.

image
image

مرحلـه اول : پـس از اجـرای مرحلـه فوندانسـیون و آرماتوربنـدی، قالـب هـا مطابـق پـان مربوطـه در جـای خـود نصـب مـی شـود. یـادآوری مـی  شـود قالـب هـا بـه صـورت یکپارچـه سـاخته شـده و متعلقـات آن کـه شـامل براکـت تنظیـم کننـده قالـب ، سـکوی بتـن ریـزی، شـوتینگ، میـان  بولـت و… مـی باشـند نصـب مـی شـوند. 

پس از اجرای مرحله اول، قالب ها باز شده و اجرای سقف با توجه به یکی از روش های فوق انجام می گردد.

در ایـن مرحلـه پـس از آرماتوربنـدی، قالـب هـا توسـط تاور)جرثقیـل( بـه طبقـه دوم منتقـل شـده و سـقف اجـرا شـده قبلـی بـه عنـوان  نشـیمنگاه براکـت نگهدارنـده قالـب مـی باشـد و براکـت دیوارهـای خارجـی در قسـمت سـوراخ هـای بوجـود آمـده از محـل بولـت هـای مرحلـه قبـل  مونتـاژ شـده و حکـم نشـیمنگاه براکـت نگهدارنـده قالـب مـی باشـند. ایـن سـیکل تـا اجـرای آخریـن طبقـه تکـرار مـی شـود.

Table Header Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: