کنج های فلزی مدولار

 سـازه بتنـی بـا زوایـای مختلـف در مؤلفـه افقـی و قائـم، نیازمنـد اسـتفاده از کنج ها جهـت اجـرای قالب ها هســتیم. کنج هــا نیــز ویژگی هــای قالبهــای مــدولار مســطح را دارنــد.

ایـن کنجهـا بـه دو دسـته کنـج هـای خارجـی (سـتون، قسـمت بیرونـی تیـر و…) و کنج هـای داخلـی (دیـوار برشـی،  اتصــال تیــر بــه دال و… ) تقســیم می گردنــد.

بدیهی است با توجه به نیاز هر پروژه، کنجها با ابعاد و زوایای مختلف به صورت سفارشی تولید خواهد شد.

image
image
ابعاد قالب کنجوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفیضخامت ورق پوستهابعاد تسمه پانچ شده
قالب کنج بیرونی 150*10*1045120ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج بیرونی 150*10*512ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج بیرونی 150*5*59ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج بیرونی 100*10*109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج بیرونی 100*10*545053ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج بیرونی 100*5*56ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج داخلی  150*10*1045181ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm
قالب کنج داخلی  100*10*109ST-37 فولاد مبارکه3 mm47*5 mm

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: