قالب تونل لاینینگ

قالب هــای تونــل از لحــاظ بهره بــرداری شــامل تونل‌هــای راه (جــاده، راه آهــن و متــرو) و  تونل‌هـای آب (انحـراف آب، آب بـر، گالـری تزریـق و فاضـلاب) می باشـند و از لحـاظ مقطـع بـه  انــواع مقاطــع دایــرهای شــکل، نعــل اســبی و… تقســیم می گــردد.

در طراحــی قالب‌هــای تونــل می بایســت فاکتورهــای زیــادی را مــورد بررســی قــرار داد از جملــه  مشـکلات دسترسـی و فضـای کاری محـدود، فضـای الزام جهـت عبـور و مـرور وسـایل نقلیـه بـاری،  تـوان حداکثـر اسـتفاده مجـدد از قالـب، سـهولت تحـرک در فضـای محـدود، ایجـاد سـطح صـاف و  صیقلـی، مقاومـت در برابـر فشـار بـالایی بتـن، بهینـه کـردن وزن قالـب و صرفـه اقتصـادی آن، عـدم  اعوجـاج در طـول تونـل، هماهنگـی بتـن کـف بـا دیـواره و صدهـا نکتـه ریـز دیگـر کـه میبایسـت بـه  صـورت دقیـق در طراحـی لحـاظ شـود.

image
image

قالب تونل چیست؟

قالب تونل لاینینگ ، یکی از مهم‌ترین عناصر در ساخت و راه‌اندازی تونل‌ها است.

این قالب‌ها به منظور ایجاد سازه‌های مستقیم و مقاوم برای حمل و نقل از زیرزمین یا زیر آب استفاده می‌شوند. علاوه بر این، قالب تونل می‌تواند برای محافظت از دیواره‌های تونل در برابر آب‌رسانی و نفوذ آب نیز استفاده شود.

بخش های تشکیل دهنده قالب تونل

هـر قالـب تونـل دارای یـک کالسـکه میباشـد کـه سـگمنت های سـاخته شـده تـاج و دیواره‌ی تونــل ( کــه هــر کــدام معمولا 1/5 متــر میباشــد )بــرروی ایــن کالســکه ســوار میشــود و  توسـط چرخ‌هایـی کـه در زیـر پایههـای ایـن کالسـکه تعبیـه شـده حرکـت میکنـد کـه ایـن  حرکـت میتوانـد توسـط نیـروی کششـی یـا سیسـتم خودرونـده انجـام گیرد.تمامـی جک‌هـا  و دوپیچهــای نگهدارنــده تابلــوی بــرق و… نیــز بــرروی ایــن کالســکه نصــب میشــوند.

در قالب هــای تونـل هیدرولیکــی عملیــات بــاز و بســته شــدن ســگمنت‌ها توسـط جک‌هــای  هیدرولیـک )مـورب، افقـی و قائـم( صـورت میگیـرد ولـی در قالبهـای تونـل مکانیکـی ایـن  عملیــات توســط دو پیچهــای مکانیکــی صــورت میگیــرد.

جهــت مهــار نیروهــای وارده عــاوه بــر دو پیچ هایــی کــه نیــروی وارده بــه ســگمنتها را  بـه کالسـکه منتقـل میکننـد، سـگمنتهای قالـب بـه وسـیله کفشـک مخصـوص بـه انکـر  بولتهــای تعبیــه شــده در بتــن کــف تونــل بســته میشــود.

هـر قالـب تونـل دارای یـک سیسـتم بـرق پیچیـده و سیسـتم ویبراتـور بدنـه (برقـی یـا بـادی) می باشــد و بــرروی ســگمنت های تــاج حفره هایــی جهــت اتصــال لولــه پمــپ بتــن ریــزی و  در ســگمنت های دیــواره دریچه هایــی بابــت بازدیــد و بتــن ریــزی تعبیــه شــده اســت.

پــس از هــر مرحلــه بتــن ریــزی ابتــدا ســگمنت های دیــواره و ســپس ســگمنت های ســقف  توسـط جک‌هـا جمـع شـده و پـس از تمیـز کاری و روغـن کاری رویـه قالـب، کالسـکه جهـت  بتـن ریـزی مرحلـه بعـدی حرکـت می کنـد.

طول قالب های تونل معمولا ،6 9 و 12 متر میباشد.

نحوه استفاده و اجرای قالب تونل

جهـت بتـن ریـزی یـک مقطـع تونـل حفاری شـده ابتدا می بایسـت قالب کف آن سـاخته شـود و بتـن ریزی کـف انجام گیـرد. قالب ً های کـف معمولا بـرای ˚90 ( بـا توجـه به شـعاع انحنای تونل ) از قسـمت پایین مقطع سـاخته میشـوند. ایـن قالب ً ها معمولا در طول های ،6 9 و 12 متر سـاخته میشـود. 

پوسـته قالـب به وسـیله کالسـکه حامـل قالب که بـرروی ریل در حرکت میباشـد، امـکان بتن ریزی کـف تونل را فراهم میسـازد.

سـتون های کالسـکه بـه صـورت نـر و ماده توسـط جک‌هـای هیدرولیکی نگه داشـته میشـود و باعث جداسـازی پوسـته قالـب از بتن اجرا شـده  بـرای حرکـت آن در تونـل میشـود. ایـن پوسـته کـه بـه صـورت غیـر پیوسـته در مقطـع عرضـی می باشـد، توسـط خرپـا و اعضـای دیگـر به هم  متصـل می گـردد و امـکان مالـه کشـی، پرداخـت و کار بـرروی بتـن ریخته شـده را نیز به وجـود می آورد. انکـر بولتهـای دفنی نیز در ایـن مرحله  در بتـن کار گذاشـته شـده و سـپس در مرحلـه اجرایـی، دیواره و سـقف قوسـی شـکل مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

بـا اجـرای دقیـق کـف قـوس، میتوان از پلـه انداختن بتن ها در مراحـل مختلف بتن ریـزی دیواره و سـقف جلوگیری نمود. کف تونـل را همچنین  می تـوان بـه صورت سـنتی و با اسـتفاده از شـابلون اجرا نمود.

در مرحلـه بعـدی، قالـب تـاج (سـقف) و دیـواره (که در سـه قسـمت سـاخته میشـود) بـا توجه به مقطـع مورد نیـاز سـاخته و پس از قـرار گرفتن  در داخـل تونـل و مطابقـت بـا بتـن ریخته شـده کف، عملیـات بتن ریـزی صـورت می گیرد.

قابـل ذکـر اسـت در برخـی تونلهـا بـا توجـه بـه مقطع خـاص، میبایسـت عملیات بتـن ریزی کـف به همـراه دیواره و تـاج به صـورت همزمان  انجـام گیـرد کـه در این مـوارد قالب تمـام مقطع طراحی و سـاخته خواهد شـد.

قالب تونل

مزیت استفاده از قالب تونل

استفاده از قالب تونل در پروژه‌های تونلی دارای مزایای متعددی است که شامل موارد زیر است:

  1. سرعت بالا در ساخت: استفاده از قالب تونل می‌تواند سرعت ساخت را به طور چشمگیری افزایش دهد. این قالب‌ها به صورت ماشینی ساخته می‌شوند و به ساختارهای تونلی سرعت و دقت بیشتری اعطا می‌کنند.
  2. کاهش هزینه‌ها: استفاده از قالب تونل معمولاً هزینه‌های ساخت و نصب را کاهش می‌دهد. این هزینه‌ها شامل نیروی انسانی، مصرف مواد، و زمان لازم برای ساخت و نصب می‌شوند.
  3. کاهش خطرات برای کارگران: استفاده از قالب تونل می‌تواند خطرات مرتبط با کار در محیط تونل را کاهش دهد. با استفاده از این قالب‌ها، نیاز به کارگران در داخل تونل در زمان ساخت کاهش می‌یابد.
  4. انعطاف‌پذیری در اجرا: از آنجایی که قالب‌های تونل به صورت ماژولار طراحی شده‌اند که امکان تغییر ابعاد و شکل ساختار را فراهم می‌کنند، این انعطاف‌پذیری می‌تواند به تنظیمات مختلف سازه تونلی بستگی داشته باشد.

به طور کلی، استفاده از قالب تونل می‌تواند بر کارایی، کیفیت، و هزینه‌های مرتبط با پروژه‌های تونلی تأثیرگذار باشد و به بهبود فرآیند ساخت کمک کند.

گام 1
گام 2
گام 3
گام 4
گام 5
گام 6
گام 7
گام 8
گام 9
گام 10
گام چهارم
گام 12
گام 13
گام 14
گام 15
گام 16

راهنمای خرید قالب تونل فلزی

بدیهی است برای خرید قالب تونل با کیفیت موارد زیر باید مد نظر قرار گرفته شود.

  • تعیین نیازها: بررسی کنید که برای پروژه خود چه نوع قالب تونلی نیاز دارید، ابعاد آن چقدر است، و آیا نیاز به ویژگی‌های خاصی مانند انعطاف‌پذیری یا مقاومت به آب دارید.

 

  • تحقیق و مقایسه: اطلاعات و قیمت‌های مختلف را در مورد تولید کنندگان و فروشندگان مختلف جمع آوری کنید. مقایسه کنید که کدام یک از آن‌ها بهترین محصولات و خدمات را ارائه می‌دهد.

 

  • بررسی کیفیت: اطمینان حاصل کنید که قالب‌ها از مواد با کیفیت و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ساخته شده‌اند. بررسی کنید که آیا تولید کننده دارای استانداردهای لازم و مورد تایید است یا خیر.

از همین جهت شرکت فیدار فولاد با کادری مجرب از کارشناسان، آماده ارائه مشاوره و استعلام قیمت انواع قالب تونل به شما عزیزان می باشد.

قیمت خرید قالب تونل

قیمت قالب تونل تحت تاثیر عوامل مختلفی بسیار متغیر بوده و بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله این موارد می توان به ابعاد، مواد استفاده شده، پیچیدگی طراحی، تکنولوژی ساخت و… اشاره نمود.

در اینجا برخی از عواملی که ممکن است بر قیمت قالب تونل تأثیر بگذارند ذکر شده است:

 

  • ابعاد و اندازه: ابعاد و اندازه قالب تونل معمولاً یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت است. قالب‌های بزرگتر معمولاً هزینه بیشتری دارند.

 

  • طراحی و پیچیدگی: پیچیدگی طراحی و فناوری مورد استفاده در قالب می‌تواند قیمت را تأثیر بگذارد. قالب‌هایی با طراحی پیچیده‌تر و قابلیت‌های بیشتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.

همچنین از آنجایی که طراحی این قالب های فلزی توسط نرم افزار های پیچیده مهندسی انجام می شود، بنابراین قیمت آن خیلی ارزان نخواهد بود.

برای اطلاع از قیمت دقیق، بهتر است با فیدار فولاد به عنوان یکی از بزرگترین طراح ها و تولید کنندگان قالب تونل تماس بگیرید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فیدار فولاد تماس حاصل نمایید.

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: