داربست مدولار ( اسکافلد ) مثلثی

این نوع داربست که از فریم های مثلثی شکل تشکیل شده است.بسیار آسان نصب می شود.این نوع داربست از نظر عملکرد، ساده ترین نوع داربست می باشد.اتصالات این داربست به صورت نر و ماده بوده و نیازی به نیروی کار متخصص ندارد. میزان باربری این نوع داربست بسیار بالاست.

در قسمت بالای این داربست ها سرجک قابل تنظیم U شکل جهت تعیین تراز دقیق تعبیه شده است.

این نوع داربست به دلیل مهارهای مایلی که روی فریم های آن جوش داده شده ، مزیت های زیادی دارد از جمله اینکه یک برج ( باکس ) آن به تنهایی دارای استحکام زیادی است و می توان به تنهایی از آن جهت اجرای سازه ها با مساحت کم استفاده کرد و همچنین استهلاک این نوع داربست بسیار پایین می باشد و در اثر سقوط از ارتفاع ، تغییر شکل بسیار کمی دارد.

image
image

از روی هـم چیـدن اِلمانهـای داربسـت مثلثـی یـک سیسـتم باربر سـه بعدی سـاخته میشـود کـه می توانـد دارای مقطـع افقی مثلثی یـا مربعی باشـد. اگر یک داربسـت بـا پلان مربـع یـا مثلـث بـه طول ضلع 1.2 متـر را که در کنـج آن یک لولـه به قطر 50 میلیمتـر و ضخامـت 2.5 میلیمتر قـرار دارد را در نظـر بگیریم، با  توجـه بـه اینکـه حداکثـر ارتفـاع اِلمانهای داربسـت یک متر اسـت، ضریـب لاغری عضـو قائم عبارت است از :

ابعاد داربست مثلثیوزن / کیلوگرمآلیاژ مصرفی
120*100 cm10ST-37 فولاد مبارکه
120*75 cm9ST-37 فولاد مبارکه
120*50 cm8ST-37 فولاد مبارکه
مهار داربست 120 cm3.5ST-37 فولاد مبارکه
مهار مایل 169/7 cm4.5ST-37 فولاد مبارکه
کفشک1.5ST-37 فولاد مبارکه

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: