شمع های حمایتی ( جک دو پیچ )

از شمع های حمایتی به عنوان نگهدارنده جهت ایجاد مقاومت در مقابل فشار جانبی بتن در پشت قالب ها استفاده میشود.

شرکت فنی مهندسی فیدار فولاد شمعهای حمایتی را در چهار نوع تولید می کند:

image
image

این جک ها که از دو بازوی کوچک و بزرگ تشکیل شده، در پشت قالب های دیوار تعبیه شده و وظیفه شاقول کردن قالب ها را بر عهده دارد. هر بازوی این جک ها در دو سر دارای دو پیچ تنظیم به صورت چپگرد و راستگرد می باشد که قابلیت تنظیم طول جک را به صورت
دلخواه جهت شاقول کردن فراهم می کند. جک ها دارای سه کفشک ( یکی جهت اتصال به زمین و دو عدد جهت اتصال به سولجر ) در سه سر بازوها می باشد.

این نوع شمع حمایتی، مثلثی شکل می باشد. نوع پروفیل مصرفی در ساخت این شمع ها به فشار جانبی بتن بستگی دارد و با توجه به ارتفاع دیوار از یک تا چند تکه ساخته می شود. در دو رأس پایانی این مثلث که روی زمین قرار می گیرد از نوعی پایه قابل تنظیم استفاده شده است.
در صورت استفاده از این شمع ها در قالب بندی دیوار، نیازی به پشت بند عمودی نمی باشد.

جهت اجرای دیوارهایی که فشار جانبی بتن در آنها بسیار بالاست
( دیوارهای مرتفع، دیوارهای یک طرفه و… ) از سولجر به عنوان شمع حمایتی استفاده می شود. طول این سولجرها نباید از 6 متر تجاوز کند ( دو سولجر 3 متری متصل به هم ) که در دو انتهای سولجرها دو عدد پیچ
تنظیم شمع حمایتی چپگرد و راستگرد متصل شده که یکی به زمین و دیگری به سولجر پشت بند عمودی متصل می گردد. باربری این نوع شمع حمایتی از انواع دیگر بسیار بالاتر است.

این جک ها دارای یک لوله بیرونی به قطر 6 cm می باشد که در انتهای آن پیچ تنظیم و مهره جوش داده شده است. لوله درونی این جک ها به قطر 5 cm می باشد که سوراخ هایی به منظور تنظیم ارتفاع روی آن تعبیه شده است. این جک ها در دو انتهای خود دارای دو کفشک جهت اتصال به زمین و سولجر می باشند. باربری این جک ها به مراتب بیشتر از جک
شاقول کننده می باشد.

برخی از پروژه هایی که از این محصول استفاده نموده اند: