برای مهار فشار جانبی بتن در اجرای دیوار های یکطرفه از بلت های مدفون در پی و بدنه دیوار همچنین خرپای پشت بند استفاده می شود.

 

اگر بتن ریزی دیوار یکطرفه در چند مرحله انجام بگیرد از انکر بلت های مدفون در دیوار . براکت و جک های دوبله سیستم یکطرفه استفاده می شود.