این قطعه جهت اتصال دو قالب عمود بر هم استفاده میشود که سطح خارجی بتن بصورت تیز خواهد شد و بیشترین کاربرد آن در اتصال قالب های کف پوتر در قالب بندی تبرهای بتنی می باشد.