برای اجرای سازه های مدوربا قطر بیش از 2 متر مانند مخازن آب و سیلو و ... می توان ازپانل های کمانی استفاده کرد . پانل های کمانی همان پانل مدولارمیباشد که فاقد تسمه های افقی بوده و پشت بند افقی این پانل ها توسط دستگاه نورد قوس داده میشود.