برای اتصال پانل ها به یکدیگر از پین و گوه و برای قرار دادن پانل ها در یک راتا از لوله داربستی به عنوان پشت بند استفاده میشود. این لوله بوسیله گیره های متوسط و بلند و دو.....