جک های سقفی
جهت کفراژ بندی در اجرای سقفهای اعم از دالهای بتنی و تیرچه بلوک از جک های سقفی استفاده میگردد.جک های سقفی در سه اندازه تولید میشود. (3متر . 3/5 متر و 4 متر ) حداکثرباربری جک های

فوق 1/5 تن می باشد. جهت کفراژبندی زیر تیرهای بتنی با اتصال سرجک شکل بر روی جک سقفی قالب بندی آسان تر انجام میشود.

 

 

 

 

 

 

از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :

 

قالب فلزی بتن , داربست مدولار